foto Sýkorová

Vaše rodinná fotografka Vaše rodinná fotografka

Tyto obecné obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti mezi Ing. Petrou Sýkorovou, provozovatelem studia M-Palác.Brno IČO: 07614497, tel: +420 606 413 262, e-mail: info@fotosykorova.cz a webovou stránkou www.studiompalac.cz, a nájemcem – osobou, která uzavře smlouvu s provozovatelem o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru prostřednictvím elektronického formuláře nebo jiným způsobem.

Nájemce potvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a dostal veškeré potřebné informace o poskytované službě, včetně práv a povinností souvisejících s pronájmem ateliéru. Nájemce také potvrzuje, že má oprávnění uzavřít smlouvu s provozovatelem na dohodnutých podmínkách.

Zkrácený popis procesu objednání, uskutečnění a případného zrušení rezervace:

  1. Na www.studiompalac.cz si vytvořte účet a vytvořte rezervaci.
  2. Klíče od studia si s krátkým předstihem vyzvednete u ostrahy (podepíšete převzetí).
    Po skončení pronájmu opět vrátíte klíče ostraze.
  3. Případné storno rezervace provedete skrze Váš účet a záložku „rezervace“.

Předmět závazkového vztahu

Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi provozovatelem a nájemcem, je pronájem nebytového prostoru – fotoateliéru provozovaného na adrese Brno, M- Palác, Heršpická 5, PSČ 639 00, ve 13.NP s příslušenstvím a vybavením, za účelem, za cenu a na dobu mezi stranami ujednanou.

Účelem nájmu je vždy pouze fotografování, nebo natáčení videozáznamu, pokud není předem dohodnuto jinak. Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat jen k ujednanému účelu a po čas nepřesahující ten, pro který si studio zarezervoval.

Šaty a oblečení nejsou součástí vybavení studia a nelze si je tedy v rámci rezervace zapůjčit.

V ateliéru je zakázáno:
• provozování/focení/natáčení sexuálních aktivit
• konzumace alkoholických nápojů
• kouření
• jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm
• vstupovat do studia s jídlem v neuzavíratelných nádobách
• pokládat jídlo a nápoje na nábytek a rekvizity
• ponechávat děti bez dozoru
• vstup se zvířaty
• provádět jakékoliv činnosti, které by mohly způsobit škodu

Nájemce je povinen dodržet čas své rezervace. Především předčasným příchodem, nebo pozdním odchodem by mohlo dojít k omezení práv ostatních nájemců, kterým by takto mohl nájemce způsobit svým jednáním škodu.

Nájemce není oprávněn svoji rezervaci třetím osobám, protože vynecháním řádné objednávky se vyhnuly odsouhlasení obchodních podmínek.

Nájemce je povinen okamžitě oznámit pronajímateli vznik jakékoliv škodní události na předmětu nájmu. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla z nesplnění této povinnosti.

Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli přístup do předmětu nájmu za účelem kontroly řádného užívání nájemcem. Provozovatel se zavazuje tohoto práva nevyužít bez důvodného podezření na porušování obchodních podmínek zásadním způsobem.

Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti nájemce, vykonávané v předmětu nájmu.

Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený.

Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. Nájemce se zavazuje způsobenou škodu pronajímateli neprodleně nahradit.

Nábytek a interiérové vybavení je pravidelně obměňováno a může se tedy lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a mediích (webové stránky, Facebook, Instagram, atd.).

Nájemce je povinen po skončení pronájmu opustit předmět nájmu ve stavu v jakém jej převzal na počátku pronájmu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace bez udání důvodu. Platba za pronájem bude v takovém případě bezodkladně vrácena na účet nájemce.


Způsob uzavření smlouvy

Nájemce objednává službu – pronájem pomocí formuláře v elektronické podobě, který je uveřejněn na webových stránkách www.studiompalac.cz. Vytvořením rezervace nájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, provozním řádem budovy M-Palác, požárním řádem budovy M-Palác a bez výhrad s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení této rezervace.

V případě, že nájemce nemůže provést platbu pomocí rezervačního systému pronajímatele, je možné, aby byla nájemci vystavena faktura na cenu pronájmu. Tato faktura musí být uhrazena bez zbytečného odkladu. Cena pronájmu musí být připsána na účet Pronajímatele nejpozději 7 dnů před zahájením pronájmu. V případě neuhrazení fakturované částky má pronajímatel právo rezervaci bez dalšího upozornění zrušit.

V případě, že není cena pronájmu připsána na účet pronajímatele před plánovaným pronájmem, vyhrazuje si pronajímatel právo neumožnit nájemci vstup do předmětu pronájmu. Pronajímatel zároveň nenese zodpovědnost za jakékoliv vzniklé škody s tím spojené na straně nájemce či dalších účastníků plánovaného pronájmu.

Cena

Cena pronájmu ateliéru je stanovena na stránce s rezervačním formulářem, který je k dispozici na webových stránkách provozovatele. Nájemné zahrnuje užití pronajatého prostoru včetně vybavení, ale nezahrnuje zapůjčení šatů.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Nájemce může svoji rezervaci zrušit pouze v případě, že tuto rezervaci dělal skrze svůj účet vytvořený na stránkách provozovatele studia. Zrušit rezervaci lze nejpozději 7 dnů před termínem pro který má nájemce předmět nájmu rezervovaný. V takovém případě nájemce souhlasí, že si může provozovatel studia účtovat storno poplatek 10%.

Práva z vadného plnění

Nájemce je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese info@fotosykorova.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí služeb pronajímatele.

Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „reklamace“) musí vždy obsahovat označení nájemce a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany pronajímatele a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku nájemce uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohl pronajímatel objektivně posoudit. Pronajímatel se zavazuje reklamaci řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení reklamace bude nájemce o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 31. 3. 2023.

Provozní řád budovy M-Palác

https://www.fotosykorova.cz/wp-content/uploads/2023/03/Provozni-rad-M-Palac-cast-A-.pdf

Požární řád budovy M-Palác

https://www.fotosykorova.cz/wp-content/uploads/2023/03/Pozarni-rad-AB.pdf

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení